امروز  دوشنبه,۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
سیاسیت های قوه قضائیه دردادگستری ماهنشان اجرا می شود
۸ تیر ۱۳۹۳
. نظر . نظر
مجتهدی رییس دادگستری شهرستان ماهنشان درگفتگو با خبرنگاراوج بیداری افزود: بیشتر روستاهای شهرستان ماهنشان نسبت به سایرشهرستانها بافت سنتی وبافت دینی ومذهبی خودراحفظ کرده است ...

رییس دادگستری شهرستان ماهنشان گفت:  سیاست های قوه قضائیه دردادگستری ماهنشان اجرا خواهدشد.مجتهدی رییس دادگستری شهرستان ماهنشان درگفتگو با خبرنگاراوج بیداری افزود: بیشتر روستاهای شهرستان ماهنشان نسبت به سایرشهرستانها بافت سنتی وبافت دینی ومذهبی خودراحفظ کرده است ومردمان آن اهل سازش واهل آرامش هستندکه این خود نقطه قوتی برای ما وشهرستان به حساب می آید که باید تمامی مسئولین درحدتوان برای حفظ این بافت وفرهنگ وهمینطور ارتقاءفرهنگ دینی واسلامی ومعنویت تلاش کرد.

وی اظهارکرد: نکته ای که در اولویت کاری ما قرار داردگسترش آگاهی های عمومی واحیا ءآگاهی است .

مجتهدی به دیگر برنامه های دادگستری اشاره کردوعنوان کرد: تلاش دادگستری درراستای تبیین فرهنگ تأثیرگذاراست .

وی اضافه کرد: ازجمله سیاست های  قوه قضائیه که دردادگستری ماهنشان اجراخواهدشد،حمایت از سرمایه گذاری سالم وقانون مند است ،هرکس که بتواندسالم سرمایه گذاری کندماهم کمک خواهیم کردوهرگونه حمایت طبق قانون باشد انجام خواهدشدودرعین حال برخورد جدی با مجرمان ومخلان جوعمومی ومتجاوزان عمومی دربرنامه است .

رییس دادگستری ماهنشان ادامه داد: باهرگونه تعرض وخدشه به نظم عمومی وآسایش عمومی مردم به صورت جدی برخوردخواهدشدواین باعث نمی شود که به نظم شهرستان با چشم ضعف نگاه کردبلکه درراستای این برنامه ها دیدار چهره به چهره با مردم درروستاها وشهر های ماهنشان ودندی رادراولویت کارها قراردادیم وتاکنون به ۸روستا ازجمله روستای ینگجه سینار،رز ،ساری قل ،اورجک،ارزه خوران ،کلیسا،خیرآبادوقلعه رفتیم وبا مردم درمورد مسائل پیشگری از وقوع جرایم وکاهش اختلافات ومسائل ومشکلات مردم را از زبان خود شنیده ومورد بررسی قراردادیم .

وی خاطرنشان کرد: تاپایان سال به تمامی روستا ها ی شهرستان رفته واز نزدیک با مردم به صورت چهره به چهره دیدار خواهیم کرد.

این مسئول اذعان داشت: اقدامات بعدی دادگستری بازدیداز صنایع ومعادن شهرستان است که باز درجهت شناسایی منطقه وریشه یابی مشکلات وراهکارها ونحوه کمک به مردم دربرنامه می باشد که تاکنون ازدومعدن بازدید به عمل آمده ازجمله معدن مس نزدیک روستای کلیسا که متاسفانه تعطیل شده واقدامی درآنجا صورت نمی گیرد،.بعدی معدن طلاونقره توزلاراست که دستگاههای جدیدی نصب شده که راندمان کاررا بالا برده واشتغال هم ایجادخواهدشدکه دادگستری ماهنشان درراستا ی حل مشکلات با آنان دیدار کرده وهمچنین باایجادمشاغل دراین مکان هاباعث کم شدن بیکاری واختلافات خانوادگی می شود وهمچنین ارجاعات به دادگستری کم خواهدگردید.

مجتهدی تصریح کرد : دادگستری ماهنشان با ادارات ومسئولان ادارات دررأس آنها شورای تأمین ،امام جمعه شهرستان برای ارتقاءکمی وکیفی شهرستان درتعامل خواهدبود واین تعامل با عث رفع مشکلات خواهدشد.

وی با اشاره به مشکلات ومعضلات اجتماعی بیان کرد: اگر مردم ومسئولین دست به دست هم دهند ومردم همراه با مسئولین کمک کنند واگرسرلوحه کارهای همه وحدت باشد وحق وحقوق همدیگر راعایت کنندمشکلات جامعه کمتر خواهدشد.

رییس دادگستری شهرستان ماهنشان درپاسخ به نحوه رسیدگی به پروندها اظهارکرد: دراین شهرستان فاصله هایی که برای رسیدگی پرونده هاتعیین شده نسبت به دیگرشهرستان ها کمتر است وماقصدداریم درکوتاهترین زمان مشکل پرونده هاراحل کنیم وامایکسری از پرونده ها کارهای آن دردست ما نیست وباید نشر آگاهی داشته باشدمثلا کارشناسان باید بررسی کنند ودرنهایت به دست مابرسد.

وی دررابطه با اختلافات موجود وعمده پروندهادرشهرستان گفت: متأسفانه درشهرستان یکسری مشکلات ازجمله اختلافات ملکی ،خانوادگی ،بحث تصرف به مراتع ملی وبحث فعالیت های غیرمجاز بعضا دیده می شودوماهم مورد رسیدگی قرارمی دهیم .

وی درمورد آمار طلاق وعلل های آن در شهرستان را یادآورشد واظهارکرد: متأسفانه آمار طلاق روبه افزایش است ومواردی که باعث طلاق درشهرستان است علل های مختلفی از جمله عدم آشنایی زوجین از همدیگر،عدم دقت درانتخاب همسر ،سرسری گرفتن ازدواج،تأثیرماهواره ،کمترشدن تحمل زوجین می باشد.

مجتهدی ابراز کرد: اختلافات درخانواده طبیعی است چون دونفربا تربیت متفاوت با هم زندگی را شروع کردندودرمورد این مشکلات باید راهکارپیداکنندو یا ریش سفیدان ومشاوران نیز می توانند درحل برخی از این اختلافات کمک کنند.

وی خواستارمراجعه جوانان وزوجین به دادگاه وپاسگاه را آخرین گزینه دانست وگفت: جوانان وکسایی که باهم اختلاف دارند دادگاه وپاسگاهها را آخرین گزینه برای حل مشکلات خود بدانند چراکه برخی از مشکلات با پادرمیانی بزرگترها وریش سفیدان ویا مشاورین حل می شوند.

وی درپایان به ضریب امنیتی شهرستان اشاره کردوبیان داشت: ماهنشان ضریب امنیتی بالایی دارد،جنایات خیلی کم ومردم آرام ومتدین هستندواین حاصل زحمات مسئولین ودرعین حال نقش مردم نیزبارزترامی باشد که این خود نقطه قوتی برای شهرستان است.

  کد مطلب: 5913  

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

اخبار ماهنشان
اوقات شرعی ماهنشان dana yatimkhane006 nashrkhabar nashrkhabar nashrkhabar