اوقات شرعی به وقت ماهنشان

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۱ ۰۵:۰۸:۲۷ ۰۶:۳۹:۳۶ ۱۳:۱۸:۵۱ ۱۹:۵۸:۰۶ ۲۰:۱۷:۱۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲ ۰۵:۰۹:۳۳ ۰۶:۴۰:۲۴ ۱۳:۱۸:۳۵ ۱۹:۵۶:۴۵ ۲۰:۱۵:۴۷
چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۳ ۰۵:۱۰:۳۹ ۰۶:۴۱:۱۳ ۱۳:۱۸:۱۹ ۱۹:۵۵:۲۴ ۲۰:۱۴:۲۴
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۴ ۰۵:۱۱:۴۵ ۰۶:۴۲:۰۱ ۱۳:۱۸:۰۲ ۱۹:۵۴:۰۳ ۲۰:۱۳:۰۰
جمعه ۱۳۹۵/۶/۵ ۰۵:۱۲:۵۰ ۰۶:۴۲:۴۹ ۱۳:۱۷:۴۵ ۱۹:۵۲:۴۰ ۲۰:۱۱:۳۵
شنبه ۱۳۹۵/۶/۶ ۰۵:۱۳:۵۵ ۰۶:۴۳:۳۸ ۱۳:۱۷:۲۷ ۱۹:۵۱:۱۷ ۲۰:۱۰:۱۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۷ ۰۵:۱۴:۵۹ ۰۶:۴۴:۲۶ ۱۳:۱۷:۱۰ ۱۹:۴۹:۵۴ ۲۰:۰۸:۴۴
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۸ ۰۵:۱۶:۰۳ ۰۶:۴۵:۱۴ ۱۳:۱۶:۵۲ ۱۹:۴۸:۲۹ ۲۰:۰۷:۱۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۹ ۰۵:۱۷:۰۶ ۰۶:۴۶:۰۲ ۱۳:۱۶:۳۳ ۱۹:۴۷:۰۴ ۲۰:۰۵:۵۰
چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۰ ۰۵:۱۸:۰۹ ۰۶:۴۶:۵۰ ۱۳:۱۶:۱۴ ۱۹:۴۵:۳۹ ۲۰:۰۴:۲۳
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۱ ۰۵:۱۹:۱۱ ۰۶:۴۷:۳۸ ۱۳:۱۵:۵۵ ۱۹:۴۴:۱۳ ۲۰:۰۲:۵۵
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۲ ۰۵:۲۰:۱۳ ۰۶:۴۸:۲۵ ۱۳:۱۵:۳۶ ۱۹:۴۲:۴۶ ۲۰:۰۱:۲۶
شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۳ ۰۵:۲۱:۱۵ ۰۶:۴۹:۱۳ ۱۳:۱۵:۱۶ ۱۹:۴۱:۱۹ ۱۹:۵۹:۵۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۴ ۰۵:۲۲:۱۶ ۰۶:۵۰:۰۱ ۱۳:۱۴:۵۶ ۱۹:۳۹:۵۲ ۱۹:۵۸:۲۸
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۵ ۰۵:۲۳:۱۶ ۰۶:۵۰:۴۸ ۱۳:۱۴:۳۶ ۱۹:۳۸:۲۴ ۱۹:۵۶:۵۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۶ ۰۵:۲۴:۱۶ ۰۶:۵۱:۳۶ ۱۳:۱۴:۱۶ ۱۹:۳۶:۵۵ ۱۹:۵۵:۲۹
چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۱۷ ۰۵:۲۵:۱۶ ۰۶:۵۲:۲۴ ۱۳:۱۳:۵۵ ۱۹:۳۵:۲۷ ۱۹:۵۳:۵۸
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۸ ۰۵:۲۶:۱۵ ۰۶:۵۳:۱۱ ۱۳:۱۳:۳۵ ۱۹:۳۳:۵۸ ۱۹:۵۲:۲۸
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۹ ۰۵:۲۷:۱۴ ۰۶:۵۳:۵۹ ۱۳:۱۳:۱۴ ۱۹:۳۲:۲۹ ۱۹:۵۰:۵۷
شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۰ ۰۵:۲۸:۱۲ ۰۶:۵۴:۴۷ ۱۳:۱۲:۵۳ ۱۹:۳۰:۵۹ ۱۹:۴۹:۲۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۱ ۰۵:۲۹:۱۰ ۰۶:۵۵:۳۴ ۱۳:۱۲:۳۲ ۱۹:۲۹:۲۹ ۱۹:۴۷:۵۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۲ ۰۵:۳۰:۰۸ ۰۶:۵۶:۲۲ ۱۳:۱۲:۱۰ ۱۹:۲۷:۵۹ ۱۹:۴۶:۲۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۳ ۰۵:۳۱:۰۵ ۰۶:۵۷:۰۹ ۱۳:۱۱:۴۹ ۱۹:۲۶:۲۹ ۱۹:۴۴:۵۳
چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۴ ۰۵:۳۲:۰۲ ۰۶:۵۷:۵۷ ۱۳:۱۱:۲۸ ۱۹:۲۴:۵۸ ۱۹:۴۳:۲۱
پنج شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۵ ۰۵:۳۲:۵۸ ۰۶:۵۸:۴۵ ۱۳:۱۱:۰۶ ۱۹:۲۳:۲۸ ۱۹:۴۱:۵۰
جمعه ۱۳۹۵/۶/۲۶ ۰۵:۳۳:۵۵ ۰۶:۵۹:۳۳ ۱۳:۱۰:۴۵ ۱۹:۲۱:۵۷ ۱۹:۴۰:۱۹
شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۷ ۰۵:۳۴:۵۰ ۰۷:۰۰:۲۱ ۱۳:۱۰:۲۴ ۱۹:۲۰:۲۶ ۱۹:۳۸:۴۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۸ ۰۵:۳۵:۴۶ ۰۷:۰۱:۰۹ ۱۳:۱۰:۰۲ ۱۹:۱۸:۵۶ ۱۹:۳۷:۱۶
دوشنبه ۱۳۹۵/۶/۲۹ ۰۵:۳۶:۴۱ ۰۷:۰۱:۵۷ ۱۳:۰۹:۴۱ ۱۹:۱۷:۲۵ ۱۹:۳۵:۴۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۳۰ ۰۵:۳۷:۳۶ ۰۷:۰۲:۴۵ ۱۳:۰۹:۱۹ ۱۹:۱۵:۵۴ ۱۹:۳۴:۱۳
چهارشنبه ۱۳۹۵/۶/۳۱ ۰۴:۳۸:۳۰ ۰۶:۰۳:۳۳ ۱۲:۰۸:۵۸ ۱۸:۱۴:۲۳ ۱۸:۳۲:۴۲

 

اخبار ماهنشان
اوقات شرعی ماهنشان dana yatimkhane006 nashrkhabar nashrkhabar nashrkhabar